dinsdag 22 september 2015

aforismen en aantekeningen zoals geplaatst op Facebook 20 09 2015- 24 07 2015


3248. Autochtonen hebben geen herkomstland. 2015. 


3258. Het niet of slechts beperkt willen toelaten van vreemdelingen wordt door bepaalde westerlingen als angst voor vreemdelingen beschouwd. Moeten we soms ook het niet willen van die of die stoel als een vorm van angst voor stoelen beschouwen? 2015.


3247. De simpele vanzelfsprekendheden van de kunstenaars. Waar schuurt het daar nog? 2015.


524. De steeds weerklinkende roep om vrede geeft alleen maar aan dat we op een wrede aarde leven. En de sleutel tot die wreedheid is diezelfde menselijke aanwezigheid die om vrede roept. 2010.

3219. Nederlanders, deel uitmakend van de vertrekkende West-Europese volkeren die geestdriftig plaatsmaken voor wilskrachtiger volkeren, hebben in de loop van de naoorlogse periode een consumentenmentaliteit ontwikkeld. Zij zijn niet alleen geestdriftig en lui gebruiker van allerlei verhandelbare goederen maar ook van de steeds schaarse wordende ruimte. De ruimte is voor hen bergruimte geworden vandaar ook dat weinigen zich bekommeren om het op grote schaal herbergen van binnenstromende vreemdelingen of om het intensief gebruik voor welke activiteiten dan ook. Zij zijn opbergspecialisten geworden. Maar eigenlijk behoren zij tot een muf volk van magazijnbediendes. 2015.

3227. Idealen en idioten: een koppel dat zichzelf telkenmale in bijziendheid probeert te overtreffen. 2015. 


3185. Compromis in niemandsland.
“Ik wil asfalt”, roept de een.
“Nee, ik wil vluchtelingen”, roept de andere.
“Nee, ik ga voor natuur”, roept de derde uit.
“Nou”, zegt de vierde, “ laten we de vluchtelingen in de natuur plaatsen en over het asfalt laten rijden”.
Aan de slag! Werk aan de winkel! De schouders eronder!.

3184. De rede is redelijkheid geworden en redelijkheid is gemonopoliseerd door de redelijken. 2015.

3147. De goedheid, de voorstelling die men ervan heeft, komt uit haar hol. Ze lijkt onverbiddelijk. Roofzuchtig. Inhalig. Gulzig. Nietsontziend. Zichzelf bevestigend. Duldt geen tegenstand. Doof voor commentaar. Blind voor wat zij ook bewerkstelligt. Dat zelfs de goedheid onwelriekende geuren kan verspreiden, dat wist ik al heel lang en ik voorvoelde dat nog langer. 2015

3084. Idealen zijn inhalig. Als een lucifer een ideaal zou hebben, dan zou er spoedig brand op volgen. 2015.

2785. Oude narigheid wordt graag vergeten. Aan toekomstige narigheid wordt niet graag gedacht. Huidige narigheid wordt graag verkeerd begrepen.
Zo slaat de mens zich door het leven. 2015.

2776. Links neemt anderen graag de maat terwijl zij zelf op een heilige berg zit en zich immuun waant voor profane aantijgingen. Ze heeft trouwens een merkwaardige transformatie doorgemaakt. Terwijl voorheen, zoals Marx decreteerde, het bewustzijn dat trouwens vooral een klassenbewustzijn was, door de onderbouw bepaald was, proclameert zij nu een soort universeel bewustzijn en een bijna bovenmenselijke eigenschap zich te voegen naar elk mens dat zich in zijn omgeving aandient. De kracht van de herkomst is een opgedrongen aanpassingsvermogen geworden. Maar is Links niet altijd al gevoelig geweest voor pressietechnieken? 2015.

2656. Wellevendheid is inschikkelijkheid geworden en daarmee is een groep mensen opgestaan die inschikkelijkheid afdwingen. Hierdoor dreigt de wellevendheid, het Levinassiaanse ‘Na u meneer’ verder te verworden tot een ‘Ik vóór u meneer’. 2015.

2068. Oswald Spengler schrijft dat alles wat groot geworden is, door de kleinheid van de erfgenamen te gronde gaat. In het Westen is het nog erger. Daar voelt men zich al geen erfgenamen meer, maar rechtmatige gebruikers, waarvan een deel beladen is met een schuldgevoel over het in handen geraakte erfgoed, dat men in naam van de ander het liefst zo snel als mogelijk weggeeft. 2014.

3033. De westerse massa-immigratiepolitiek is een overweldigingspolitiek, vergemakkelijkt door een machteloze, inschikkelijke en gepacificeerde inheemse bevolking, aanvankelijk afgeleid door werk en vertier. Het Avondland is een kibbelende doodgraverscultuur geworden. 2015.

1719. Je hebt van die types die de wereld verheerlijken maar het land als laboratorium wensen te beschouwen. Daar moet hun wereld immers gestalte krijgen. Graag zoals zij dat voor zich zien. Voor hen moet de rest oppassen. 2014.

697. Westerse landen zijn gaandeweg gebruikersverenigingen geworden: verenigingen overigens met een beperkte aansprakelijkheid.

679. Juist in een vertegenwoordigende democratie is het mogelijk ergens voorstander van te zijn zonder dat zelf te willen. Laat staan iets te willen waaraan je zelf lijdt. 2012

596. Naar boven vallen. Voorrecht van het Westen. 2011.

3008. Het Westen beleeft een bedreigende periode waarin de oude metafysische noties zoals die van de liefde, die elke gebeurtenis waarbinnen ze gestalte krijgt afzondert van elke andere gebeurtenis, nog steeds niet in onbruik zijn en slechts heel aarzelend plaatsmaken voor inzichten die nu juist wel duidelijk maken dat alles wat de mens wil of onderneemt voorwaardelijk en niet zonder gevolgen is. Het is lange barre tocht van de oude gemeenplaatsen vandaan. 2015. 

3001. Het idee van een westerse democratie is in de plaats gekomen van een beleefde gemeenschap. 2015

2629. Is de mens niet het enige zoogdier dat kan denken dat het denkt en is het niet juist hierdoor bevattelijk voor allerlei vormen van innerlijke misleiding? 2015.

2357. Op een gegeven moment ben ik gaan denken dat iemand overtuigen onmogelijk is. Je brengt iets dieps op de oppervlakte aan en dat is eigenlijk onmogelijk. 2015. 
etc

maandag 7 september 2015

a. 3184 2015

De rede is redelijkheid geworden en redelijkheid is gemonopoliseerd door de redelijken. 

zaterdag 5 september 2015

a. 3176 2015 De heilige bron

Europa is in de loop van haar problematische geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog vreemd genoeg aantrekkelijk geworden voor buitenstaanders die dan ook in elkaar afwisselende golven op de nectar afkomen. In Europa zelf is de lievigheid en de zucht naar meer een dodelijke cocktail gebleken die de westerse cultuur ontegenzeggelijk slap en slaapdronken heeft gemaakt. Op enig moment echter komen de eigen slavenvolkeren in opstand; pas zo vrees ik wanneer de heilige bron zo goed als opgedroogd of leeggezogen is. Dan echter is het definitief te laat.